Статут

Статут громадської організації
«Українська Вело Родина»

м. Кривий Ріг, 2015

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Українська Вело Родина» («Ukrainian Bike Family») (далі - ОРГАНІЗАЦІЯ) - є громадською неприбутковою організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка об'єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.

Назва українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Українська Вело Родина»

скорочена назва: ГО «УВР»,

англійською мовою: «UKRAINIAN BIKEFAMILY»

скорочена назва: «UBF»

1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ створена і діє на основі добровільності, самоврядування, законності та гласності. Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про громадські об'єднання» та «Про фізичну культуру і спорт», чинним законодавством та своїм Статутом.

1.4. Діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ розповсюджується на всю територію України.

1.5. Рішення статутних органів ОРГАНІЗАЦІЇ, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для всіх членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

1.6. ОРГАНІЗАЦІЯ визнає мету, принципи і завдання та взаємодіє з міськими, обласними та державним органами виконавчої влади з фізичної культури та спорту.

1.7. ОРГАНІЗАЦІЯ набуває прав юридичної особи після реєстрації, має круглі печатки, штампи, бланки зі своїми найменуванням і символікою, емблему, прапор, зразки яких затверджуються Радою ОРГАНІЗАЦІЇ, символіка реєструється в установленому Законом порядку.

1.8. ОРГАНІЗАЦІЯ для виконання своїх статутних завдань може укладати угоди, взаємодіяти з державними установами, підприємствами та організаціями будь якої форми власності, встановлювати і розвивати ділові контакти із спортивними асоціаціями, федераціями, спілками, об'єднаннями, тощо, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

1.9. ОРГАНІЗАЦІЯ може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати в межах своєї компетенції прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ є сприяння розвитку велоруху, вело-інфраструктури, спорту в Україні, пропаганди вело-транспорту, фізичної культури, активного та здорового способу життя і відпочинку, розвитку туризму, організації спортивних та культурно-масових заходів, акцій, змагань, тренувань, забезпечення соціального захисту прав та інтересів учасників ОРГАНІЗАЦІЇ, задоволення любительських спортивних, оздоровчих, культурних та освітніх інтересів учасників ОРГАНІЗАЦІЇ, розвитку співпраці між спортивними організаціями та підприємствами, органами державної влади, а також для виконання мети та завдань, передбачених цим Статутом.

2.2. Основними завданнями ОРГАНІЗАЦІЇ є:

 • пропаганда та популяризація вело-транспорту, як корисного для здоров'я, сучасного та екологічного виду транспорту;
 • пропаганда здорового способу життя, залучення дітей, молоді та дорослих громадян до регулярних занять фізичної культурою, спортом і туризмом;
 • розробка та реалізація соціальних програм та проектів, які націлені на покращення умов життя суспільства та відповідають Статутним завданням організації;
 • сприяння розвитку та популяризації спорту, фізичної культури, активного відпочинку та туризму в Україні;
 • формування всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури і спорту;
 • сприяння розробленню та забезпеченню реалізації довгострокових програм розвитку спорту;
 • сприяння розвитку національної української культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного та спортивного розвитку, програм міжнаціональних стосунків;
 • надання фінансової, матеріальної та іншої підтримки іншим об'єднанням громадян, благодійним організаціям;
 • інформування громадськості про діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ через висвітлення в засобах масової інформації;
 • залучення фізичних та юридичних осіб усіх форм власності для виконання своїх цілей та завдань;
 • встановлення і підтримка прямих контактів з іншими об’єднаннями громадян у тому числі іноземними та міжнародними;
 • сприяння постійному удосконаленню спортивних змагань та їх поширенню з урахуванням освітніх, культурних та гуманітарних цінностей, сприяння розробці та затвердженню положень про змагання, здійснення контролю за їх виконанням, сприяння забезпеченню організації змагань;
 • забезпечення соціального захисту прав та інтересів учасників ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.3. Для виконання передбачених цим Статутом мети та завдань, ОРГАНІЗАЦІЯ у встановленому законом порядку, здійснює такі види діяльності:

 • організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, змагань, спартакіад, універсіад, навчально-тренувальних та оздоровчих зборів просто неба й у приміщеннях для професіоналів або аматорів;
 • участь у грантових конкурсах дія отримання цільового фінансування соціальних програм та проектів;
 • участь у реалізації міських та державних програм з розвитку велоспорту та вело-інфраструктури;
 • створення фізкультурно-спортивних аматорських об’єднань, секцій, команд з видів спорту;
 • організація та проведення велопробігів, вело-марафонів, бреветів, вело-дрег-рейсінгу, змагань з крос-кантрі, естафет, байк-фестів, вело-ярмарок, вело-пікніків та інших заходів для велосипедистів різного віку;
 • організація та проведення вело-походів, піших походів, туристичних екскурсій, таборів зі спортивного навчання;
 • організація та проведення форумів, конференцій, нарад, інших освітніх та культурних заходів;
 • проведення роботи щодо підготовки та відрядження спортивних команд на змагання;
 • сприяння створенню, реконструкції, відновленню спортивних майданчиків і спортивних споруд, експлуатація спортивних споруд та об’єктів;
 • організація та/або участь в заходах та акціях по покращенню спортивної, культурної, освітньої, екологічної, оздоровчої сфери суспільства;
 • створення та адміністрування веб-сайтів, Інтернет-порталів;
 • повне оброблення даних, отриманих від користувачів Інтернет-порталів;
 • поширення інформації на створених на веб-сайтах та Інтернет-порталах про проведення заходів, акцій та іншої діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • видання (у т.ч. в електронному вигляді): каталогів, фотографій, гравюр, плакатів, рекламної продукції, іншої друкованої продукції електронну публікацію статистичних та інших даних;
 • поширення інформації, щодо діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ, встановлення зв'язку з громадськістю, та державними установами;
 • виробництво рекламних і споживчих фоторобот, що відносяться до діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ, та рекламують його заходи, або агітують за здоровий спосіб життя;
 • робота фото-журналістів ОРГАНІЗАЦІЇ, які висвітлюють події та заходи пов’язані з ОРГАНІЗАЦІЄЮ;
 • надання консультацій громадськості в сфері діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • вивчення суспільної думки громадськості по питанням зв’язаним зі сферою діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ та соціальних подій. Статистичний аналіз результатів;
 • проведення серед населення агітаційної роботи по пропаганді здорового способу життя;
 • здійснення агітаційної діяльності: створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації спорту, активного способу життя та здорового відпочинку, надання місця під рекламу на своїх веб- ресурсах;
 • створення виробничих та інших підприємств, кооперативів, творчих об'єднань, діяльність яких відповідає виконанню завдань ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • виготовлення та поширення атрибутики із символікою ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • залучення до співробітництва вітчизняних та іноземних спортивних та інших організацій, а також кваліфікованих фахівців;
 • співпраця з комерційними структурами для залучення їх до участі у Проектах ОРГАНІЗАЦІЇ, спонсорства;
 • організація занять спортом та фітнесом на секціях, в спортивних клубах;
 • підтримка та пропаганда благодійної діяльності, волонтерства;
 • організація та проведення, забезпечення контролю за навчально-тренувальним процесом в спортивних секціях, групах, збірних командах, створення необхідних умов для спортсменів;
 • організації роботи літніх і зимових оздоровчо-спортивних таборів;
 • використання фінансових асигнувань, що передбачені бюджетами будь-якого рівня (області, міста, навчального закладу, установи тощо) для здійснення спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • безкоштовне або умовно-платне користування спортивними спорудами, об'єктами, інвентарем, що належать муніципалітету, навчальним закладам, установам для здійснення спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи соціального призначення;
 • володіння та використання майна, що належить ОРГАНІЗАЦІЇ на правах власника;
 • будівництво, набуття, приймання та відчуження усякого роду рухомого та нерухомою майна;
 • вступ у договірні відносини з державними, комерційними, кооперативними, приватними, громадськими організаціями, закордонними партнерами, можливе здійснення зовнішньо економічної діяльності;
 • здійснення підбору фізкультурних кадрів;
 • заохочення фізкультурно-спортивний актив, окремих тренерів і спортсменів за високі показники розвитку масової фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, нагородження їх грамотами, пам’ятними подарунками та грошовими преміями;
 • придбання спортивного інвентарю, оренда споруд для використання на Статутні цілі ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • здійснення іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

 

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЬОГО

3.1. Членство у ОРГАНІЗАЦІЇ є добровільним індивідуальним і може бути почесним.

3.2. Індивідуальними членами ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18 років та визнають Статут ОРГАНІЗАЦІЇ, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.3. Почесними членами ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути особи, які зробили особливий внесок у розвиток та діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ. Порядок набуття звання почесного члена, а також його статус визначається відповідним положенням, що затверджується Радою ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.4. Індивідуальні члени вступають до ОРГАНІЗАЦІЇ: на підставі письмової заяви.

3.5. Рішення про прийняття до ОРГАНІЗАЦІЇ приймається Радою ОРГАНІЗАЦІЇ, щодо індивідуального члена протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту подання заяви, або почесного члена ОРГАНІЗАЦІЇ протягом трьох календарних днів після проведення засідання Ради ОРГАНІЗАЦІЇ, на якому прийнято таке рішення.

3.6. Припинення повноважень індивідуального члена ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється:

 • Радою ОРГАНІЗАЦІЇ за письмовою заявою індивідуального члена ОРГАНІЗАЦІЇ у разі добровільного виходу із членів ОРГАНІЗАЦІЇ не пізніше трьох календарних днів з моменту подачі заяви;
 • Радою ОРГАНІЗАЦІЇ за невиконання або порушення статутних або регламентних вимог ОРГАНІЗАЦІЇ не пізніше трьох календарних днів з дня проведення засідання Ради ОРГАНІЗАЦІЇ, на якому прийнято рішення про таке припинення.

3.7. Припинення у ОРГАНІЗАЦІЇ повноважень почесного члена ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється Радою ОРГАНІЗАЦІЇ у разі:

 • надання до Ради ОРГАНІЗАЦІЇ заяви про добровільний вихід з ОРГАНІЗАЦІЇ не пізніше трьох календарних днів з моменту подачі заяви;
 • невиконання або порушення статутних або регламентних вимог ОРГАНІЗАЦІЇ не пізніше трьох календарних днів з дня проведення засідання Ради ОРГАНІЗАЦІЇ, на якому прийнято рішення про таке припинення.

 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ мають право:

 • обирати та бути обраними до статутних органів ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • делегувати ОРГАНІЗАЦІЇ свої права;
 • виносити на розгляд Загальних зборів, Ради, та інших статутних органів ОРГАНІЗАЦІЇ пропозиції, клопотання, запити, пов'язані з її діяльністю;
 • використовувати символіку ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • мати доступ до фінансових та інших звітів ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • вільно критикувати будь-який орган ОРГАНІЗАЦІЇ, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;
 • звертатися до керівних органів з запитами, скаргами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю ОРГАНІЗАЦІЇ, одержувати відповіді;
 • звертатися до керівних органів за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.
 • добровільно припинити своє членство у ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.2. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ зобов’язані:

 • виконувати рішення Загальних зборів або Ради ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • брати участь у заходах, які проводить ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • матеріально підтримувати діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ шляхом внесення добровільних пожертвувань, своєчасної сплатою членських внесків.

4.3. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути застосовані такі дисциплінарні заходи:

 • попередження;
 • відсторонення від участі у змаганнях та інших спортивних заходах;
 • дискваліфікація;
 • припинення членства у ОРГАНІЗАЦІЇ.
 •  

  5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

  5.1. Вищим керівним органом ОРГАНІЗАЦІЇ є Загальні збори.

  5.2. Загальні збори скликаються один раз на рік. Дата і місце проведення Загальних зборів визначається Радою ОРГАНІЗАЦІЇ, повідомлення про які розміщуються на офіційному сайті не пізніше ніж за 10 днів.

  5.3. Скликання позачергових Загальних зборів проводиться за рішенням Ради або Голови ОРГАНІЗАЦІЇ, або на вимогу одної третини членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

  5.4. Загальні збори вважаються повноважними при наявності не менше двох третин членів Загальних зборів. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів.

  Рішення про внесення змін до Статуту та про припинення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ приймаються двома третинами голосів від загальної чисельності членів Загальних зборів. Прийняття рішень з питань, які не включені до порядку денного, не допускаються.

  5.5. Якщо окремі члени Загальних зборів письмово повідомили до початку засідання про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання.

  У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 60% членів керівного органу. Члени Загальних зборів зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.

  Стосовно рішень про обрання або затвердження складу керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ, а також про дострокове припинення повноважень цих органів враховуються тільки результати особистого голосування.

  5.6. Загальні збори ОРГАНІЗАЦІЇ:

 • визначають основні напрямки діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • затверджують Статут та вносять зміни та доповнення до нього;
 • один раз на рік обирають Голову;
 • один раз на рік обирають членів ради;
 • заслуховують та затверджують звіти Голови;
 • реалізують право власності на кошти та майно ОРГАНІЗАЦІЇ та покладають окремі функції господарського управління майном на Раду ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • приймають рішення про створення або припинення діяльності відокремлених підрозділів;
 • приймають рішення про припинення діяльності.
 • 5.7. Рада ОРГАНІЗАЦІЇ є постійно діючим керівним органом в період між Загальними зборами ОРГАНІЗАЦІЇ. До складу Ради входять: Голова, Заступник Голови, Секретар Ради ОРГАНІЗАЦІЇ, члени Ради ОРГАНІЗАЦІЇ. Рада ОРГАНІЗАЦІЇ складається не менше ніж з п'яти осіб. У разі необхідності кількість Заступників Голови може бути збільшено за напрямками.

  5.8. Рада ОРГАНІЗАЦІЇ збирається на свої засідання щонайменше один раз на три місяці. Засіданням Ради керує Голова. Позачергові засідання Ради ОРГАНІЗАЦІЇ скликаються за ініціативою Голови, або на вимогу не менше третини членів Ради. Рада ОРГАНІЗАЦІЇ має право приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Рада ОРГАНІЗАЦІЇ повідомляє членів ОРГАНІЗАЦІЇ про час і місце позачергових Загальних зборів не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання.

  Члени ОРГАНІЗАЦІЇ, у випадку невиконання Радою відповідної письмової вимоги, повідомляють членів ОРГАНІЗАЦІЇ про час і місце позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту самостійно.

  5.9. До компетенції Ради ОРГАНІЗАЦІЇ належить:

  • організація виконання визначених Загальними зборами напрямків роботи ОРГАНІЗАЦІЇ;
  • оперативне управління діяльністю ОРГАНІЗАЦІЇ;
  • визначення структури управління;
  • прийом до ОРГАНІЗАЦІЇ індивідуальних членів ОРГАНІЗАЦІЇ;
  • затвердження фінансового звіту за минулий рік та бюджету на наступний рік;
  • створення комісій, затвердження Положення про них та їх чисельного і персонального складу;
  • прийняття рішень про вступ до інших громадських організацій та спілок спортивного спрямування;
  • прийняття рішення щодо проведення позачергових Загальних зборів в разі необхідності вирішення невідкладних питань, визначення місця, дати та проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
  • затвердження Положення про відокремлені підрозділи;
  • присвоєння звання Почесного члена ОРГАНІЗАЦІЇ.

  Рада ОРГАНІЗАЦІЇ має право розглядати будь-які питання діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

  Протокол засідання Ради підписують Голова та секретар.

  5.10. Голова ОРГАНІЗАЦІЇ:

  • обирається Загальними зборами із складу членів прямим голосуванням терміном на один рік і володіє вищими виконавчо-розпорядчими повноваженнями;
  • організує діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту;
  • затверджує функціональні обов'язки Заступника Голови, та штатних працівників ОРГАНІЗАЦІЇ;
  • підписує всю офіційну документацію;
  • стежить за відповідністю діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ до цього Статуту;
  • керує здійсненням програм ОРГАНІЗАЦІЇ;
  • несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл і використання матеріальних і фінансових фондів на підставі рішень Загальних Зборів, Ради ОРГАНІЗАЦІЇ;
  • діє без доручення від імені ОРГАНІЗАЦІЇ, представляє і захищає його інтереси у відносинах з усіма установами, організаціями і громадянами, в тому числі закордонними;
  • укладає угоди, видає доручення від імені ОРГАНІЗАЦІЇ на виконання будь-яких дій у межах своїх повноважень, відкриває в установах банків рахунки;
  • має право підпису фінансових документів, як перша особа ОРГАНІЗАЦІЇ;
  • у разі необхідності скликає позачергові Загальні Збори.

  5.11. Заступник Голови виконує функції Голови в разі його відсутності. До обов'язків Заступника Голови відноситься також:

  • здійснення оперативного управління статутною діяльністю ОРГАНІЗАЦІЇ;
  • організація виконання рішень Загальних зборів, Ради ОРГАНІЗАЦІЇ;
  • за дорученням Ради ОРГАНІЗАЦІЇ представляє та захищає інтереси ОРГАНІЗАЦІЇ у відносинах з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, в тому числі іноземними, а також громадянами;
  • відповідає за організацію скликання Загальних Зборів та засідань Ради ОРГАНІЗАЦІЇ у випадках, передбачених Статутом;
  • відповідальний за своєчасне розміщення повідомлень про скликання Загальних Зборів ОРГАНІЗАЦІЇ, зборів Ради ОРГАНІЗАЦІЇ;
  • відповідальний за розміщення на офіційному виданні ОРГАНІЗАЦІЇ інформації про прийняті рішення Загальних Зборів, прийняті рішення зборів Ради ОРГАНІЗАЦІЇ;
  • виконує інші дії в межах своєї компетенції.

  5.12. У разі дострокового складання повноважень обраного Голови ОРГАНІЗАЦІЇ, новий Голова обирається на позачергових Загальних зборах не пізніше 6 (шести) місяців з моменту складання таких повноважень. На час до обрання нового Голови функції Голови виконує Заступник Голови.

  5.13. Заступники Голови діють згідно напрямків, затверджених Головою.

  5.14. Радою ОРГАНІЗАЦІЇ може бути створений штатний апарат (Дирекція), який очолює Генеральний директор, у своїй діяльності він керується Положенням, затвердженим Радою ОРГАНІЗАЦІЇ.

  5.15. Голова щорічно зобов’язаний звітувати перед членами ОРГАНІЗАЦІЇ на Загальних зборах з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на нього повноважень та здійснення статутних завдань ОРГАНІЗАЦІЇ.

  5.16. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

  5.17. Усі керівні органи ОРГАНІЗАЦІЇ мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів ОРГАНІЗАЦІЇ, щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

  5.18. Керівні органи ОРГАНІЗАЦІЇ мають забезпечити для членів ОРГАНІЗАЦІЇ доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

  5.19. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена ОРГАНІЗАЦІЇ, Голови, Ради ОРГАНІЗАЦІЇ або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

  - на дії, бездіяльність або рішення члена ОРГАНІЗАЦІЇ - первинна скарга подається до Голови ОРГАНІЗАЦІЇ, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подасться до Ради ОРГАНІЗАЦІЇ, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена ОРГАНІЗАЦІЇ, який скаржиться, а також члена ОРГАНІЗАЦІЇ, бездіяльність або рішення якою оскаржується. В разі відхилення скарги Радою ОРГАНІЗАЦІЇ - повторна скарга подасться до Загальних зборів ОРГАНІЗАЦІЇ, які зобов'язані розглянути скаргу черговому або на позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена ОРГАНІЗАЦІЇ який скаржиться, а також члена ОРГАНІЗАЦІЇ дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

  - на дії, бездіяльність або рішення Голови ОРГАНІЗАЦІЇ - первинна скарга подасться до Ради ОРГАНІЗАЦІЇ, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена ОРГАНІЗАЦІЇ, який скаржиться, а також Голови ОРГАНІЗАЦІЇ дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою ОРГАНІЗАЦІЇ - повторна скарга подасться до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови ОРГАНІЗАЦІЇ дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

  - на дії, бездіяльність або рішення члена Ради ОРГАНІЗАЦІЇ - первинна скарга подається до Голови ОРГАНІЗАЦІЇ, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена ОРГАНІЗАЦІЇ, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою ОРГАНІЗАЦІЇ - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради ОРГАНІЗАЦІЇ дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

  - на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів ОРГАНІЗАЦІЇ - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

  5.20. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

   

  6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ і ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

  6.1. Джерелами надходження фінансових коштів, втому числі валютних, є:

  • членські внески;
  • фінансова допомога у вигляді коштів та майна;
  • добровільні пожертвування від членів ОРГАНІЗАЦІЇ, підприємств, організацій, установ, громадських об'єднань, окремих громадян, юридичних та фізичних осіб;
  • кошти та майно, що можуть бути отримані ОРГАНІЗАЦІЄЮ, як грант, або цільова благодійна допомога, тощо;
  • пасивні доходи.

  6.2. ОРГАНІЗАЦІЯ може мати у своїй власності спортивні споруди, будинки, житловий фонд, обладнання, автотранспорт, грошові кошти в національній та іноземній валютах, цінні папери, майно, необхідне для виконання її статутної діяльності.

  6.3. ОРГАНІЗАЦІЇЯ веде бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі, як то передбачено чинним законодавством.

  6.4. Діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється самостійно та відповідно до законодавства і не розглядається як прибуткова.

  6.5. Доходи (прибутки) ОРГАНІЗАЦІЇ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої  ОРГАНІЗАЦІЇ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

  6.6. Забороняється  розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів ОРГАНІЗАЦІЇ, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

   

  7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТНОГО ДОКУМЕНТА ОРГАНІЗАЦІЇ

  7.1. Внесення змін та доповнень до даного Статуту проводяться виключно за рішенням Загальних зборів ОРГАНІЗАЦІЇ.

  7.2. Про будь-які зміни в Статуті ОРГАНІЗАЦІЇ керівництво ОРГАНІЗАЦІЇ повідомляє реєструючий орган у 10-денний термін.

   

  8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

  8.1. ОРГАНІЗАЦІЯ має право на створення відокремлених підрозділів, склад яких становить не менше 3 учасників.

  8.2. Відокремлені підрозділи створюються шляхом прийняття рішення на Загальних зборах та подальшій їх легалізації відповідно до законодавства України і не є юридичними особами.

  8.3. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються даним Статутом та Положенням, які не суперечать чинному законодавству.

  8.4. Керівник відокремленого підрозділу обирається або припиняє повноваження рішенням Ради ОРГАНІЗАЦІЇ, та діє на підставі довіреності, підписаною Головою ОРГАНІЗАЦІЇ.

  8.5. Відокремлені підрозділи зобов'язані дотримуватись делегованих їм ОРГАНІЗАЦІЄЮ завдань, та виконувати поставлені перед ними завдання.

  8.6. ОРГАНІЗАЦІЯ має право припинити діяльність відокремлених підрозділів за рішенням Загальних зборів.

  8.7. Після припинення діяльності відокремленого підрозділу, майно надане для діяльності такого відокремленого підрозділу, передасться до ОРГАНІЗАЦІЇ.

   

  9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

  9.1. Припинення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ здійснюється:

  • за рішенням Загальних зборів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
  • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

  9.2. ОРГАНІЗАЦІЯ має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

  9.3. Загальні збори, у разі прийняття рішення про саморозпуск ОРГАНІЗАЦІЇ, створює ліквідаційну комісію для проведення припинення ОРГАНІЗАЦІЇ як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна ОРГАНІЗАЦІЇ після його ліквідації відповідно до статуту.

  9.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення ОРГАНІЗАЦІЇ про саморозпуск розпочинається припинення ОРГАНІЗАЦІЇ як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення ОРГАНІЗАЦІЇ про саморозпуск, таке рішення не може бути скасоване ОРГАНІЗАЦІЄЮ.

  9.5. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи ОРГАНІЗАЦІЇ передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

  9.6. Діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ вважається припиненою з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

  9.7. Реорганізація ОРГАНІЗАЦІЇ, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення про припинення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації ОРГАНІЗАЦІЇ, його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

  9.8. Вступ ОРГАНІЗАЦІЇ до складу громадської спілки не є реорганізацією ОРГАНІЗАЦІЇ і не має наслідком припинення його діяльності.

  9.9. ОРГАНІЗАЦІЯ може бути заборонена судом. Заборона ОРГАНІЗАЦІЇ має наслідком припинення її діяльності.

  9.10. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи ОРГАНІЗАЦІЇ з підстав, зазначених у Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», ОРГАНІЗАЦІЯ протягом шести місяців в довільній формі повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної особи та надає відомості про особу (осіб) уповноважених представляти ОРГАНІЗАЦІЮ.

  9.11. Якщо ОРГАНІЗАЦІЯ протягом шести місяців не повідомила уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної особи, уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об'єднань запис про припинення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ.